About Us

About Us

Electrova is a distributor and integrator company for electronic security systems established in 2016, but with a specialized staff with over 15 years of experience in the field of electronic security followed by occasional early training and specializations abroad in the most renowned companies in Europe. Finally, we come to the market with the distribution of the Israeli brand Provision-ISR in the leading cybersecurity camera system, the Russian giant for automatic access systems PERCo, etc.

Recently, security is one of the biggest demands of the consumer, therefore the installation of the best security systems requires more and more care, in order to be as close as possible to all the growing demands of our customers. Our efforts to evolve and perfect our services while keeping pace with expectations have classified us as one of the most reliable companies in the market.

We carefully follow the technological developments offered not only by our partners, but also attend various international fairs in order to always be informed and prepared for every new technological challenge in the field where we operate.

Electrova është një kompani distributor dhe integratore per sistemet e sigurise elektronike e krijuar në vitin 2016 por me një staf të specializuar me mbi 15 vite experiencë në fushën e sigurisë elektronike të ndjekur me trajnime dhe specializime të herë pas hershme jashtë vendit në kompanitë më me emër në Europë. Se fundi vijme ne treg dhe me Disribucion te markes Izraelite Provision-ISR ne systemin e kamerave lider ne cybersecurity, gjigandi ruse per sistemet e aksesit automatic PERCo, etj.

Kohët e fundit siguria është një nga kërkesat më të mëdha të konsumatorit, si rrjedhojë instalimi i sistemeve më të mira të sigurisë kërkon gjithnjë e më shumë kujdes, në mënyrë që t’i gjendemi sa më pranë të gjitha kërkesave në rritje të klientëve tanë. Përpjekjet tona për të evoluar dhe përsosur shërbimet tona duke ndjekur me ritëm pritshmëritë n’a kanë klasifikuar si një nga kompanitë më të besueshme në treg.

Ne ndjekim me kujdes zhvillimet teknologjike të ofruara jo vetëm nga partnerët tanë, por gjithashtu frekuentojmë panaire të ndryshme ndërkombëtare me qëllim që të jemi gjithnjë të informuar dhe të pregatitur për çdo sfidë te re teknologjike në fushën ku ne operojmë.